Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi Öğrenci Nakli Nakiller

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller MADDE 39- (1) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine, aynı programları uygulayan özel ortaöğretim kurumlarından, üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. (2)...

210 0


Yetenek
sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller
MADDE 39- (1) Güzel sanatlar liseleri ile spor
liselerine, aynı programları uygulayan özel ortaöğretim kurumlarından,
üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya
kurumları ile
kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her
sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır.
(2) Sınıf
bazında oluşacak açık kontenjanlar; yargı kararına bağlı gelenler, şehit veya gazi
çocukları ile yurtdışından gelen öğrenciler hariç olmak üzere şube öğrenci
sayısı 30’u geçmeyecek şekilde belirlenir.
(3) (Değişik:
19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı R.G.)
Bu okullar arasında nakiller,
naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı
olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş başvurusu,
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Şubat aylarında haftada bir, diğer aylarda ise ayda
bir kez olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne
yapılır. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu okul
müdürlüğünce naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi
üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce
e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla
olması hâlinde 9 uncu sınıflar için ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna ait
başarı puanı; diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı
puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre
kayıt/nakil yapılır.
(4) (Değişik:
19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı R.G.)
e-Okul sisteminden alınan nakil
başvurularıyla e-Okul kapsamında olmayan ortaöğretim kurumlarından gelen nakil
başvuruları ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğrultusunda değerlendirilir.
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Şubat aylarında alınan başvuruların değerlendirilmesi
her haftanın son iş gününde, diğer aylarda alınan başvuruların
değerlendirilmesi ise takip eden ayın ilk iş gününde ilgili okul müdürlüğünce
yapılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla
olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul
edilir. Değerlendirmeyle ilgili tutanak e-Okul sisteminden alınarak okul müdürü
ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç aynı gün
okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul ve
veli bilgilendirme sistemleri üzerinden bildirilir. Öğrenciye ait veriler,
e-Okul sistemi üzerinden alınır.
(5) Güzel
sanatlar liseleri ile spor liselerine diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci
nakli ve geçişi yapılmaz.

(6) Özel
ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde
programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır. 
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php