Hizmet Sınıfları Nelerdir Hizmet Sınıfı Ne Demek?

‘’Hizmet sınıfı ne demek, hizmet sınıfları nelerdir, memur atamalarında hizmet sınıfına ne yazılacak, atama kılavuzunda yer alan hizmet sınıfı bölümü hakkında’’ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. Maddede memurların hizmet sınıfları ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu kanuna göre memurlar 10 hizmet sınıfına ayrılmıştır. Her...

1698 0
‘’Hizmet sınıfı ne demek, hizmet sınıfları nelerdir,
memur atamalarında hizmet sınıfına ne yazılacak, atama kılavuzunda yer alan
hizmet sınıfı bölümü hakkında’’
657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu 36. Maddede memurların hizmet sınıfları ile ilgili ayrıntılı
bilgiler verilmiştir. Bu kanuna göre memurlar 10 hizmet sınıfına ayrılmıştır.
Her sınıfın görevleri farklıdır. Farklı formlarda, kılavuzlarda da belirtilen
veya doldurulması istenen hizmet sınıfları aşağıdaki gibidir.
1 – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH)
2 – Teknik Hizmetler Sınıfı (TH)
3 – Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
(SH)
4 – Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EÖH)
5 – Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AH)
6 – Din Hizmetleri Sınıfı (DH)
7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı (EH)
8 – Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YH)
9 – Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
10 – Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
Madde 36 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK – 12; Değiştirilerek
kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları
aşağıda gösterilmiştir.
1 – GENEL İDARE
HİZMETLERİ SINIFI:
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve
benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen
memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.
2 – TEKNİK HİZMETLER
SINIFI:
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili
görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis,
yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager,
matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel
iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da,
öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve
Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun Şehir plancısı, yüksek Şehir
plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara
göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru,
yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en
az orta derecede mesleki tahsil görmüĢ bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını
teşkil eder.(1)(2)
3 – SAĞLIK HiZMETLERi
VE YARDIMCI SAĞLIK HiZMETLERi SINIFI:
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil)
mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim
gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist,
tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı,
biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi
ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş
anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı
teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık
personelini kapsar.
(Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil
personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli
döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas
ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.
4 – EĞiTiM VE ÖĞRETiM
HiZMETLERi SINIFI:
Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve
öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri (…) (4) kapsar.(3)(4)
5 – AVUKATLIK HiZMETLERİ
SINIFI:
Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık
ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil
yetkisini haiz olan memurları kapsar.
6 – DİN HİZMETLERİ
SINIFI:
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli
derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.
7- EMNİYET HİZMETLERİ
SINIFI:(5)
Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi,
polis, komiser muavini, komiser, baş komiser emniyet müfettişi, polis müfettişi,
emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet
mensubu memurları kapsar. (6)
8 – YARDIMCI HiZMETLER
SINIFI:
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve
dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek;
hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit
iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi
kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili
hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere
yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu
mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile
görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında
kalanları kapsar. (6)
(Ek: 28/3/1988 – KHK – 318/1 md.) Bu sınıfa dahil
personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin
ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri
nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.
9 – MÜLKi iDARE
AMiRLiĞi HiZMETLERi SINIFI:
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış
olup içişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet
memurlarını kapsar.
10 – MiLLi iSTiHBARAT
HiZMETLERi SINIFI:

Bu sınıf, Milli istihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu
teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça
tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php