Lisede Her Ders İçin Kaç Sınav (Yazılı) Yapılır?

   MEB’e bağlı ortaöğretim (lise) kurumlarda her ders için kaç yazılı sınavın yapılması gerektiği mevzuatla belirlenmiştir. İlgili mevzuata göre haftada bir veya iki ders saati bulunan dersler için en az iki sınav yapılmak zorunda. Aynı zamanda farklı şubelerde aynı derse giren öğretmenler varsa, ortak yapılması...

3295 0
   MEB’e bağlı ortaöğretim (lise) kurumlarda her ders için kaç yazılı sınavın yapılması gerektiği mevzuatla belirlenmiştir. İlgili mevzuata göre haftada bir veya iki ders saati bulunan dersler için en az iki sınav yapılmak zorunda. Aynı zamanda farklı şubelerde aynı derse giren öğretmenler varsa, ortak yapılması zorunlu olan sınavlar bulunmakta. Aşağıda lisede ders saati sayısına göre yapılması gereken yazılı sınavlar, sözlü sınavlar vb. ile ilgili ayrıntılı ve açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

Yazılı ve
uygulamalı sınavlar
MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir
dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki
esaslara uyulur.
a) Yazılı
sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için
ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri
her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün
onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili
gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.
b) Aynı
derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek
üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır
ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince
birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve
sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen
öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden
değerlendirilir.
c)
Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu
sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya
Bakanlıkça yürütülür.
ç) Zorunlu
hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
d)
Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek
suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
e)
Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre
ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap
anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
f)
Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak
üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan
yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların
süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler
kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.
g) Bir
sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi
geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.
ğ)
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının
değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar
esas alınır.

(2) Yazılı
sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her
dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php