Öğrenciler Okulda Nasıl Giyinmelidir?

Milli Eğitim Bakanlığının, öğrenci kılık-kıyafeti ile ilgili yönetmeliği gayet açıktır. Son zamanlarda kılık-kıyafet ile ilgili bazı değişikliklere gidilmesi, velilerimizin de farklı düşüncelerine sebep olmuştur. Bu düşünceler, kılık-kıyafetin nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. İşte MEB’in gayet anlaşılır ve açık yönetmeliği hemen aşağıda. Yine de kısaca özetlemek...

221 0

Milli Eğitim Bakanlığının, öğrenci kılık-kıyafeti ile ilgili yönetmeliği gayet açıktır. Son zamanlarda kılık-kıyafet ile ilgili bazı değişikliklere gidilmesi, velilerimizin de farklı düşüncelerine sebep olmuştur. Bu düşünceler, kılık-kıyafetin nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. İşte MEB’in gayet anlaşılır ve açık yönetmeliği hemen aşağıda. Yine de kısaca özetlemek gerekirse şunları belirtmemizde fayda var. Kırmızı ile belirttiğimiz yazıdan da anlaşılacağı üzere hiçbir okulda hiçbir öğrenci tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak okul yönetiminin, okul aile birliği ile yapacağı toplantıda karar alınır ve velilerin %50’sinden fazlası tek tip kıyafeti uygun görürse, o eğitim-öğretim yılı için belli bir kıyafet belirlenebilir. Ancak bir okulda kıyafet serbestliği varsa bile, öğrenciler bazı kurallara uymak zorundadır. Bu kurallar da aşağıda gayet açık bir şekilde belirtilmiştir.

                  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK
                                      VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Amaç ve
kapsam
MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usûl
ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 5 inci maddesinde belirtilen okulların öğrencileri hakkında uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
Temel
ilkeler
MADDE 3
(1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir.
“(2)( Değişik fıkra:25/07/2013 tarihli ve
28718 sayılı R. G. ) Öğrenciler, okul, sınıf ve
şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile
birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı
olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak
ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir.
Bu fıkranın uygulanmasına dair usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan yönerge ile belirlenir.(1)
(3) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyer.
(4) Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.
(5) Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz.
(6) Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile
çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilir.
(7) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilir.
(8) Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz.
Kılık ve
k
ıyafet
s
ınırlamaları
MADDE 4
(1) Öğrenciler;
a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,
b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,
c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,
ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,
d) Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri
giyemez,
e) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.
Yaptırımlar
MADDE 5
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul öğrencilerine 27/8/2003 tarihli ve
25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği; lise öğrencilerine 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanır.
Uygulanmayacak
ve y
ürürlükten
kald
ırılan
h
ükümler
MADDE 6
(1) Diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.
(2) 22/7/1981 tarihli ve 8/3349
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş
h
ükümleri
GEÇİCİ MADDE 1
(1) 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6 ncı
maddenin ikinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.
(2) Öğrenciler, 2012-2013 ve daha önceki öğretim yılları için okul yönetimlerince belirlenen önlük veya okul üniformalarını 2013-2014 öğretim yılında giyebilir.
Yürürlük
MADDE 7
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 8
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php