Öğretmenler Okul Müdürünün Dediği Her Şeyi Yapmak Zorunda mıdır?

   Amirlerin, mahiyetindeki memurlara; memurların ise amirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ile açık bir şekilde belirlenmiştir. Aslında bu konuyu sadece okul müdürleri ve öğretmenlerle sınırlı tutmak biraz yanlış olacaktır; zira aşağıda da gösterdiğimiz maddeler sadece okul müdürü ve öğretmenler...

176 0

   Amirlerin, mahiyetindeki memurlara; memurların ise amirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ile açık bir şekilde belirlenmiştir. Aslında bu konuyu sadece okul müdürleri ve öğretmenlerle sınırlı tutmak biraz yanlış olacaktır; zira aşağıda da gösterdiğimiz maddeler sadece okul müdürü ve öğretmenler için değil, kamuda çalışan tüm memur ve amirler için geçerlidir.
   Özellikle göreve yeni başlamış öğretmen veya diğer memurların bu konu ile ilgili mevzuatı iyi bilmesinde yarar vardır. Bazı amirlerin yetkilerinin sınırlarını aşıp mahiyetindeki memurlara deyim yerindeyse mobbing yaptığı bilinmektedir. Yine aynı şekilde, görevlerini yerine getirmeyen, amirlerine uygunsuz söz ve davranışlarda bulunan memurların varlığı da inkar edilemez.
   Peki, bir memur veya öğretmen; amirinin veya müdürünün verdiği her emri yerine getirmek zorunda mıdır? Verilen her emre ”emir demiri keser” düşüncesiyle yaklaşıp yerine getirmeli midir? Buyurun cevabı açık bir şekilde aşağıda:


657 Devlet Memurları Kanunu
Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/3 md.)
Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/4 md.)
Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php