Arkeoloji Bölümü Dersleri

PAYLAŞ:


   Okunması ve o alanda çalışılması belki de en eğlenceli en zevkli bölümlerden bir tanesidir Arkeoloji bölümü. Ülkemizin tarihi kaynaklar ve kalıntılar konusunda çok zengin olmasına rağmen maalesef bu alanda çalışacak elemanlara çok ihtiyaç duyulmamaktadır. Onca üniversitede Arkeoloji bölümü olmasına rağmen mezun olanların çok az bir bölümü çalışma imkanına sahip olmaktadır. Ne yazık ki Türkiye'de bulunan birçok tarihi kalıntıda Türk arkeologlar çalıştırılacağına yabanci kişilerle anlaşılıp onlara işler verilmektedir. Örneğin Malatya'da tarihi bir höyük çalışmasında yabancı bir grup neredeyse 20 yıldır görev almakta buralarda çalışmalar yapmaktadır. Kendi üniversitelerimizin mezunları ise atanabilmek için uğraşmakta, çoğu işsiz gezmekte veya başka işlerde çalışmaktadır. Merak edenler için Arkeoloji bölümü dersleri aşağıdadır.
   Üniversiteden üniversiteye değişiklikler olabilse de genel olarak şu dersler işlenmektedir. 
Arkeoloji Bölümü Dersleri

I.YARIYIL DERSLERİ
ARK 101: ARKEOLOJİYE GİRİŞ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 2
Arkeolojinin ne demek olduğu ve gelişim süreci, diğer bilim dalları ile olan ilişkileri; terminoloji, seramik üretiminde aşamalar, kil temininden fırına, boyama teknikleri, kapların form ve işlevleri açıklanacaktır. Kronoloji, mimari, kentler ve yapı tipleri, sivil, sosyal, kültürel, ticari, dinsel ve ölü yapıları, teknik ve malzeme, mimari bezekler; Arkeoloji biliminde kullanılan mimari, heykel ve seramik ile ilgili kavramlar anlatılacaktır.

ARK 103: ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Neolitik'ten Demir Çağ'a kadar olan dönemde Hititler, Frigler, Urartular ve diğer önemli Anadolu kültürleri ve bu kültürlerin Mezopotamya kültürleriyle olan ilişkileri; Anadolu kültürel sentezi, yerli özellikler ve batı uygarlığına etkileri irdelenecektir.

ARK 105: PROTOGEOMETRİK VE GEOMETRİK DÖNEM SERAMİĞİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 2
Seramik üretimi ve terminolojisi tanıtılarak, seramik sanatının gelişimi, bölgesel değişimler, üsluplar anlatılacaktır. Minos ve Myken medeniyetleri seramik sanatı, Protogeometrik ve Geometrik dönem seramik sanatları hakkında bilgi verilecek, İ. Ö. 8. yüzyıl sonlarına doğru seramikler üzerinde doğu etkisinin görüldüğü Orientalizan Dönemde meydana gelen üslup değişiklikleri, seramik üretim merkezleri ve bezeme özellikleri ile kap formları anlatılacaktır. Özellikle seramik sanatı üzerinde meydana gelen doğu etkisinin siyasal ve ekonomik nedenleri ve sonuçları tartışılacaktır. İ. Ö. yaklaşık 1050 - 700 yılları arasında başta Attika, Korinth, Argos, Girit, Boeotia ve Batı Anadolu da yer alan şehirlerde üretilen Protogeometrik ve Geometrik Dönem seramikleri, form ve bezeme stilleri açısından karşılaştırmalı olarak işlenecektir.
.
ARK 107: MİTOLOJİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Mitoloji nedir? Arkeoloji ile Mitoloji ilişkisi ve diğer dünya kültürlerinin mitolojilerinin birbirlerine etkisi ile Klasik Yunan Mitolojisinin doğuşu ve etkilendiği unsurlardan bahsedilecektir. Yunan ve Roma Mitolojisinde tanrılar, kahramanlar, mitolojik yaratıklar ve öyküleri anlatılacaktır. Bu uygarlıkların sanatsal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan mitolojik anlatımların, sanat eserlerine nasıl yansıdığı aktarılacaktır. Ayrıca öğrencilerin karşılaştıkları mitolojik bir sahne ile ilgili nasıl yorum yapabilecekleri örneklerle verilecektir.

ARK 109: ALAN ARKEOLOJİSİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 4 (2-0-2) AKTS: 3
Bu derste yapıların, plan, kesit ve görünüşlerinin çizim teknikleri, teknik çizim aletleri kullanılarak uygulamalı olarak verilecektir. Ayrıca kazılarda ele geçebilecek ve müzelerde bulunan seramik kapların, küçük buluntuların, heykel ve kabartmaların çizim teknikleri anlatılacaktır. Kazı ya da araştırmalarda karşılaşılan mimari blok, duvar ve yapıların çizimlerinin yapılması, bunların ölçekli olarak kâğıda aktarılması ile ilgili teknik özellikler pratik ve uygulamalı olarak görülecektir.

ARK 111: GEOMETRİK VE ARKAİK DÖNEM PLASTİĞİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 2
İ.Ö. 11. yüzyıl Dor eserlerinden başlanarak, İ.Ö.6.yüzyılın sonuna kadar olan heykeltıraşlık sanatı hakkında bilgi verilerek, eserler tanıtılacaktır. Anadolu, Adalar ve Kıta Yunanistan’da üretilen heykeltıraşlık eserler incelenerek, heykeltıraşlık okullarının gelişimi, stil ve kendine ait dönem özellikleri anlatılacaktır. İ.Ö.11. ve 6. yüzyıllar arasında gelişen siyasi ve ekonomik olayların Geometrik ve Arkaik dönem heykel sanatına olan etkileri tartışılacaktır. Ayrıca başta Anadolu olmak üzere kıta Yunanistan, Ege adaları ve Güney İtalya’da pişmiş toprak, bronz ve mermer gibi malzemeden yapılmış heykel ve yapılar üzerindeki plastik kabartmalar bu dönemler içinde kronolojik bir sıra izlenerek ayrıntılı olarak işlenir.

ARK 115: MESLEKİ YABANCI DİL I (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Bu derste, mesleki konular yabancı dilde (Almanca) anlatılmaktadır. Çeviri, mesleki terimler, yazım aşamaları ve öğrencilerin diğer dil becerileri mesleki boyutta geliştirilmeye çalışılmaktadır.

ING101 Yabancı Dil I
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0) AKTS: 2
Başlangıç seviyesi.

ENF150 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Lisans Öğrencileri İçin)
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 4 (4-0-0) AKTS: 4
Bu derste temel bilgisayar bilgisi, İşletim sistemi, Kelime işlemci ve Elektronik tablolama, sunum hazırlama, veritabanı yazılımları ve internete erişim eğitimi verilmektedir.

ATA160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0) AKTS: 2
Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.

TUR170 Türk Dili I
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0) AKTS: 2
Dil nedir? Dillerin Doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı, Dünya Dilleri ve Türkçe, Türk Dilinin Tarihçesi, Ses Bilgisi, Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler, Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri, Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri, Kelime Türleri, Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu, E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, G- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller, Cümle, A- Cümlenin Ögeleri, B- Cümle Çeşitleri, Yazım Kuralları.

II.YARIYIL DERSLERİ

ARK 102: ANTİK DÖNEM COĞRAFYASI
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 3
Özellikle, Anadolu ve Bölgemizin antik dönem coğrafyası, kentleri ve birbirleriyle olan ilişkileri bu ders içerisinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

ARK 104: ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 4
Neolitik'ten Demir Çağ'a kadar olan dönemde Hititler, Frigler, Urartular ve diğer önemli Anadolu kültürleri ve bu kültürlerin Mezopotamya kültürleriyle olan ilişkileri; Anadolu kültürel sentezi, yerli özellikler ve batı uygarlığına etkileri irdelenecektir.

ARK 106: ARKAİK DÖNEM SERAMİĞİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 3
İ.Ö. 7. yüzyılın sonunda üretimine başlanan siyah figür tekniği ve daha sonra ortaya çıkan kırmızı figür tekniğinde üslup gelişimi, üretim merkezleri ve vazo ressamlarından örnekler verilerek anlatılacaktır. Vazoların üzerinde betimlenen konuların mitoloji ile olan ilişkileri aktarılacaktır. Kıta Yunanistan ve Batı Anadolu seramik ekolleri ele alınacaktır.

ARK 108: MİTOLOJİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Mitoloji nedir? Arkeoloji ile Mitoloji ilişkisi ve diğer dünya kültürlerinin mitolojilerinin birbirlerine etkisi ile Klasik Yunan Mitolojisinin doğuşu ve etkilendiği unsurlardan bahsedilecektir. Yunan ve Roma Mitolojisinde tanrılar, kahramanlar, mitolojik yaratıklar ve öyküleri anlatılacaktır. Bu uygarlıkların sanatsal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan mitolojik anlatımların, sanat eserlerine nasıl yansıdığı aktarılacaktır. Ayrıca öğrencilerin karşılaştıkları mitolojik bir sahne ile ilgili nasıl yorum yapabilecekleri örneklerle verilecektir.

ARK 110: ALAN ARKEOLOJİSİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 4 (2-0-2) AKTS: 3
Bu derste yapıların, plan, kesit ve görünüşlerinin çizim teknikleri, teknik çizim aletleri kullanılarak uygulamalı olarak verilecektir. Ayrıca kazılarda ele geçebilecek ve müzelerde bulunan seramik kapların, küçük buluntuların, heykel ve kabartmaların çizim teknikleri anlatılacaktır. Kazı ya da araştırmalarda karşılaşılan mimari blok, duvar ve yapıların çizimlerinin yapılması, bunların ölçekli olarak kâğıda aktarılması ile ilgili teknik özellikler pratik ve uygulamalı olarak görülecektir.

ARK 112: GEOMETRİK VE ARKAİK DÖNEM PLASTİĞİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 2
İ.Ö. 11. yüzyıl Dor eserlerinden başlanarak, İ.Ö.6.yüzyılın sonuna kadar olan heykeltıraşlık sanatı hakkında bilgi verilerek, eserler tanıtılacaktır. Anadolu, Adalar ve Kıta Yunanistan’da üretilen heykeltıraşlık eserler incelenerek, heykeltıraşlık okullarının gelişimi, stil ve kendine ait dönem özellikleri anlatılacaktır. İ.Ö.11. ve 6. yüzyıllar arasında gelişen siyasi ve ekonomik olayların Geometrik ve Arkaik dönem heykel sanatına olan etkileri tartışılacaktır. Ayrıca başta Anadolu olmak üzere kıta Yunanistan, Ege adaları ve Güney İtalya’da pişmiş toprak, bronz ve mermer gibi malzemeden yapılmış heykel ve yapılar üzerindeki plastik kabartmalar bu dönemler içinde kronolojik bir sıra izlenerek ayrıntılı olarak işlenir.

ARK 116: MESLEKİ YABANCI DİL II (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 3
Bu derste, mesleki konular yabancı dilde (Almanca) anlatılmaktadır. Çeviri, mesleki terimler, yazım aşamaları ve öğrencilerin diğer dil becerileri mesleki boyutta geliştirilmeye çalışılmaktadır.

ING102 Yabancı Dil II
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0) AKTS: 2
Başlangıç Seviyesi.
ATA260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0) AKTS: 2
Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk’ün hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılâpları ve bu inkılâpların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün dünya barışı için çabaları. Atatürk ilkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek.

TUR270 Türk Dili II
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0) AKTS: 2
Sözlü anlatım. Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar. b) Anlatım türleri c) Anlatım bozuklukları. Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş. Makale, deneme, eleştiri, fıkra. Hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi. öportaj, hikâye, roman, tiyatro, masal. Rapor, tutanak. Yazı türleriyle ilgili uygulamalar. Konuşma Sanatı Ve Konuşma Türleri: a)Başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler. b)Konuşma türleri (uygulama). Bilimsel araştırma nasıl yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma. Metin inceleme ve seçme yazılar. Metin inceleme ve seçme yazılar.

III.YARIYIL DERSLERİ

ARK 201: KLASİK DÖNEM PLASTİĞİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Antik yazarların belirttikleri yontucular ele alınarak sanatçıların Arkaik Dönem’deki durağan heykellere İ. Ö. 5. yüzyıl içerisinde nasıl bir hareketlilik kazandırdıkları, Yunanistan Yarımadası ve Anadolu’da yaşayan halkların nasıl birbirinden farklı ve kendilerine özgün sanat akımları yarattıkları, heykeltıraşların yapmış olduğu eserler ve onların stilleri anlatılacaktır. Ayrıca Batı Anadolu ve Atina’nın Persler tarafından istilasından sonra gelişen doğu-batı sentezi anlatılacak ve özgün eserlerle konular pekiştirilecektir. Arkaik Dönem’den Klasik Dönem’e geçişteki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler tartışılacaktır. Farklı bölgelerde üretilmiş yontuların karşılaştırılması yapılacaktır.

ARK 203: KLASİK DÖNEM SERAMİĞİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 5
İ.Ö. 6. yüzyıl sonlarında yaşanan ekonomik ve siyasal değişimler sonucunda ortaya çıkan ve Hellenistik Dönem’e kadar görülen seramik üslubunun özellikleri, gelişimi, üretim merkezlerine değinilecektir. İ.Ö. 6. yüzyıl sonunda ortaya çıkan yeni boyama tekniği, Kırmızı Figür Tekniği’nde Bezeli, Ressamların özellikleri, stilleri; Dönemin diğer sanat eserleriyle karşılaştırılması. Yayılım alanları, figür tekniklerindeki gelişim ve değişimler, önemli örneklerle birlikte anlatılacaktır.
ARK 205: GEOMETRİK VE ARKAİK DÖNEM MİMARİSİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 5
Mimari nedir? İnsanların ilk olarak barınma amacıyla tasarladıkları yapılardan başlayarak değişik dönemlerde ve kültürlerde mimari yapıların gelişimi, malzemesi, tekniği ve stillerinden bahsedilecektir. Hellen mimarlığının başlangıcı olan Arkaik Dönem konutları, kutsal alanlar ve tapınaklar stil, bölge ve dönem gruplaşması içerisinde incelenecektir. Antik dönem mimari düzenleri, bunların gelişimleri, mimari elemanlardaki belirgin özellikler tanıtılmaya başlanacaktır.

ARK 207: ESKİ HELLENCE I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Eski Hellen alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Eski Hellence’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Hellen dilinin grameri, fiiller ve çekim özellikleri anlatılacaktır. Harf karakterlerinden yüzyıllar içindeki değişimleri anlatılacaktır. Basit metin çözümlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, Eski Hellence metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır.

ARK 209: PERS UYGARLIĞI VE SANATI I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 4
Antik dönemde önemli ve belirleyici kültürlerinden biri olan Persler’in sosyal yapısı, dini, siyasi olaylar ve günlük yaşamına ilişkin somut veriler irdelenecektir.

ARK 211: MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 4
Uygarlığın geliştiği ve yayıldığı en önemli merkezlerden biri olan Mezopotamya coğrafyası, üzerinde yaşam olanağı bulmuş kültürleri ve kültürel kanıtları ile birlikte incelenecektir.

ARK 215: SANAT FELSEFESİ I (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Antik Dönem Filozofları ve öğretileri anlatılacaktır. Sanat Felsefesinin ve estetiğin alanına giren problemler, bu problemlerin tarihi ve bugünkü durumu irdelenecektir.

ARK 217: LATİNCE I (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Latince’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı, buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Latince dilinin grameri verilerek basit metin çözümlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, Latince metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır.

ARK 219: MESLEKİ YABANCI DİL III (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Bu derste, mesleki konular yabancı dilde (Almanca) anlatılmaktadır. Çeviri, mesleki terimler, yazım aşamaları ve öğrencilerin diğer dil becerileri mesleki boyutta geliştirilmeye çalışılmaktadır.

IV.YARIYIL DERSLERİ

ARK 202: KLASİK DÖNEM PLASTİĞİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Antik yazarların belirttikleri yontucular ele alınarak sanatçıların Arkaik Dönem’deki durağan heykellere İ. Ö. 5. yüzyıl içerisinde nasıl bir hareketlilik kazandırdıkları, Yunanistan Yarımadası ve Anadolu’da yaşayan halkların nasıl birbirinden farklı ve kendilerine özgün sanat akımları yarattıkları, heykeltıraşların yapmış olduğu eserler ve onların stilleri anlatılacaktır. Ayrıca Batı Anadolu ve Atina’nın Persler tarafından istilasından sonra gelişen doğu-batı sentezi anlatılacak ve özgün eserlerle konular pekiştirilecektir. Arkaik Dönem’den Klasik Dönem’e geçişteki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler tartışılacaktır. Farklı bölgelerde üretilmiş yontuların karşılaştırılması yapılacaktır.

ARK 204: KLASİK DÖNEM SERAMİĞİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
İ.Ö. 6. yüzyıl sonlarında yaşanan ekonomik ve siyasal değişimler sonucunda ortaya çıkan ve Hellenistik Dönem’e kadar görülen seramik üslubunun özellikleri, gelişimi, üretim merkezlerine değinilecektir. İ.Ö. 6. yüzyıl sonunda ortaya çıkan yeni boyama tekniği, Kırmızı Figür Tekniği’nde Bezeli, Ressamların özellikleri, stilleri; Dönemin diğer sanat eserleriyle karşılaştırılması. Yayılım alanları, figür tekniklerindeki gelişim ve değişimler, önemli örneklerle birlikte anlatılacaktır.

ARK 206: KLASİK DÖNEM MİMARİSİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 5
Ionia'da tapınak mimarisinin başlangıcı, Yunanistan'a etkileri, Dor mimarisinin doğuşu, Ion tapınaklarının tanıtılması, tapınakların gelişimi.

ARK 208: ESKİ HELLENCE II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Eski Hellen alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Eski Hellence’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Hellen dilinin grameri, fiiller ve çekim özellikleri anlatılacaktır. Harf karakterlerinden yüzyıllar içindeki değişimleri anlatılacaktır. Basit metin çözümlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, Eski Hellence metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır.

ARK 210: PERS UYGARLIĞI VE SANATI II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 4
Antik dönemde önemli ve belirleyici kültürlerinden biri olan Persler’in sosyal yapısı, dini, siyasi olaylar ve günlük yaşamına ilişkin somut veriler irdelenecektir.
.
ARK 212: ANTİK TOPLUM TARİHİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 4
Neolitik Dönem’den itibaren Bizans Dönemi’ne gelişen zaman dizininde toplumların sosyal yaşamdaki paylaşımları ve bu durumun maddi kalıntılar çerçevesinde irdelenmesi amaç edinilmiştir.

ARK 216: SANAT FELSEFESİ II (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Antik Dönem Filozofları ve öğretileri anlatılacaktır. Sanat Felsefesinin ve estetiğin alanına giren problemler, bu problemlerin tarihi ve bugünkü durumu irdelenecektir.

ARK 218: LATİNCE II (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Latince’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı, buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Latince dilinin grameri verilerek basit metin çözümlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, Latince metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır.
Bu derste, mesleki konular yabancı dilde (Almanca) anlatılmaktadır. Çeviri, mesleki terimler, yazım aşamaları ve öğrencilerin diğer dil becerileri mesleki boyutta geliştirilmeye çalışılmaktadır.

V. YARIYIL DERSLERİ

ARK 301: HELLENİSTİK DÖNEM PLASTİĞİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 5
İ. Ö. 330 - 30 tarihleri arasında plastik sanatı, Anadolu ve Adalar’daki merkezler; Heykel ve kabartmaların stil kritikleri. Bu dönemdeki siyasi olayların etkisiyle birlikte sanatçılar arasındaki sanat anlayışı da değişmiştir. Bergama, Tralleis, Rodos, Antakya, İskenderiye ve Kıta Yunanistan’daki gelişmeler ve bunların birbirlerine etkileşimleri incelenecektir. Artık sanatın belli bir bölgeye ait olmadığı ve Yunan heykel Sanatının büyük değişim geçirdiği, sanatın topluma inişi ve heykeltıraşlık özellikleri ile Doğu Akdeniz dünyasının etkisi anlatılacaktır.

ARK 303: HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 5
Büyük İskender'in Anadolu'ya gelişiyle yaşanan yeniden canlanma dönemi, Dönemin mimarisi: Tapınak, kutsal alan, kent yerleşiminde, sosyal ve sivil yapılar, yönetim binaları kapsamlı olarak incelenecektir. Yeni mimari tipler, Hellenistik Dönemin yaratıcı sanatının özellikleri anlatılacaktır.

ARK 305: HELLENİSTİK DÖNEM SERAMİĞİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 5
Beyaz astarla kaplı, çeşitli renklerde boyanmış ve kabartma bezemeli seramiklerin ortaya çıktığı bu dönem seramiklerinin, özellikleri, üretim merkezleri, yayılım alanları ve üslup özellikleri anlatılacaktır.

ARK 307: ESKİ HELLENCE III
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Eski Hellen alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Eski Hellence’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Hellen dilinin grameri, fiiller ve çekim özellikleri anlatılacaktır. Harf karakterlerinden yüzyıllar içindeki değişimleri anlatılacaktır. Basit metin çözümlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, Eski Hellence metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır.

ARK 309: BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Bu derste öğrenciye bilimsel araştırma ve yazma yöntemleri, teorik çalışmalar, arkeolojik bir araştırmanın aşamaları ve bunların nasıl yapılacağı öğretilmektedir. Konu seçimi, ön araştırmalar, kütüphane çalışmaları ve toplanılan bilgilerin nasıl kullanılacağı bilgisi örneklemelerle verilmektedir. Yapılan çalışmaların, bilimsel ölçütlere uygun olarak araştırılıp incelenmesi ve okuyucuya en iyi şekilde aktarılması becerisi kazandırılmaktadır.

ARK 311: AKDENİZ KÜLTÜRLERİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Akdeniz sahillerinde değişik kültürler, Mısır, Fenike ve adalar sanatı; sahil ve adalar arasındaki ilişkiler. Diğer taraftan Batı Anadolu’da başta Troia olmak üzere Erken Tunç Çağı’ndan itibaren gelişen kültürlerin Ege Adalarına yansıması ve buralardaki kültür hareketleri verilmektedir.

ARK 313: GENEL ARKEOLOJİ I (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Genel Arkeoloji dersleri seminer şeklinde yapılacaktır. Her dönem arkeolojinin farklı konuları ele alınacaktır. Örneğin, Anadolu’da Nekropoller, Antik Çağlarda Anadolu dışında, Yunanistan ve İtalya’da ölü gömme gelenekleri ve bu bağlamda kullanılan mezar anıtları ve bunların yayılım alanları. Ayrıca bunların Anadolu Mezar Sanatı ile olan ilişkileri ve etkileşimler; Urartu ve Pers Tarihi, Kültürü ve Anadolu'daki varlığı, Pisidia tarih, Pisidia Bölgesi kentlerinin siyasal ve sosyal yapıları; Anadolu'da Geç Roma Döneminden itibaren inşa edilen dinsel ve sivil mimari yapılarda kullanılan duvar resimlerinin stilistik özellikleri ve içerikleri, heykel ve kabartma sanatı. Resim ve plastik sanatta bölgesel özellikler, yayılım alanları ve kültürlerarası etkileşimler. Bizans tarihi.

ARK 319: GREK İKONOGRAFİSİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Tunç Çağ’ından itibaren günümüze kadar etkileri olduğu bilinen Grek toplumunun yaşamının aktarıldığı maddi ve yazılı kalıntılardan hareketle, Hellen toplumunun sosyal yaşamdaki paylaşımları ve bu durumun maddi kalıntılara yansımalarının irdelenilmesi amaç edinilmiştir.

ARK 321: LATİNCE III (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Latince’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı, buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Latince dilinin grameri verilerek basit metin çözümlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, Latince metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır.

ARK 323: ARKEOLOJİ’DE FOTOGRAMETRİ UYGULAMALARI (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Günümüzde genellikle mimarlar tarafından yapılan bu belgeleme çalışmalarında artık çağdaş teknolojilerin kullanılması bir zorunluluk olmuştur. Klasik mimari belgelemede yani rölöve çalışmalarında ve restütüsyon projelerinin hazırlanmasında çoğu zaman basit ölçme araç ve teknikleri kullanılmakta ve sonuç ürün olarak da tamamen kâğıt baskılar olarak eserlerin çizimleri sunulmaktadır. Bu ders de, bir rölöve çalışmasındaki yersel Fotogrametri yöntemine göre işlem akışı sunulacak, çalışmaların idari ve hukuki boyutu ele alınacak ve bu kapsamda Jeodezi-Fotogrametri Mühendislerinin bu tür projelerdeki görevleri ve yetkileri üzerinde durulacaktır.

ARK 325: MESLEKİ YABANCI DİL V (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Bu derste, mesleki konular yabancı dilde (Almanca) anlatılmaktadır. Çeviri, mesleki terimler, yazım aşamaları ve öğrencilerin diğer dil becerileri mesleki boyutta geliştirilmeye çalışılmaktadır.

VI. YARIYIL DERSLERİ

ARK 302: HELLENİSTİK DÖNEM PLASTİĞİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 5
İ. Ö. 330 - 30 tarihleri arasında plastik sanatı, Anadolu ve Adalar’daki merkezler; Heykel ve kabartmaların stil kritikleri. Bu dönemdeki siyasi olayların etkisiyle birlikte sanatçılar arasındaki sanat anlayışı da değişmiştir. Bergama, Tralleis, Rodos, Antakya, İskenderiye ve Kıta Yunanistan’daki gelişmeler ve bunların birbirlerine etkileşimleri incelenecektir. Artık sanatın belli bir bölgeye ait olmadığı ve Yunan heykel Sanatının büyük değişim geçirdiği, sanatın topluma inişi ve heykeltıraşlık özellikleri ile Doğu Akdeniz dünyasının etkisi anlatılacaktır.

ARK 304: HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 5
Büyük İskender'in Anadolu'ya gelişiyle yaşanan yeniden canlanma dönemi, Dönemin mimarisi: Tapınak, kutsal alan, kent yerleşiminde, sosyal ve sivil yapılar, yönetim binaları kapsamlı olarak incelenecektir. Yeni mimari tipler, Hellenistik Dönemin yaratıcı sanatının özellikleri anlatılacaktır.

ARK 306: HELLENİSTİK DÖNEM TARİHİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 5
Büyük İskender’in ölümünden sonra imparatorluk çeşitli krallıklara bölünmüştür. Bu ders kapsamında bu dönemdeki siyasi olaylar ve tarihsel gelişmeler kapsamlı olarak incelenecektir.

ARK 308: ESKİ HELLENCE IV
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Eski Hellen alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Eski Hellence’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Eski Hellen dilinin grameri, fiiller ve çekim özellikleri anlatılacaktır. Harf karakterlerinden yüzyıllar içindeki değişimleri anlatılacaktır. Basit metin çözümlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, Eski Hellence metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır.

ARK 310: BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Bu derste öğrenciye bilimsel araştırma ve yazma yöntemleri, teorik çalışmalar, arkeolojik bir araştırmanın aşamaları ve bunların nasıl yapılacağı öğretilmektedir. Konu seçimi, ön araştırmalar, kütüphane çalışmaları ve toplanılan bilgilerin nasıl kullanılacağı bilgisi örneklemelerle verilmektedir. Yapılan çalışmaların, bilimsel ölçütlere uygun olarak araştırılıp incelenmesi ve okuyucuya en iyi şekilde aktarılması becerisi kazandırılmaktadır.

ARK 312: AKDENİZ KÜLTÜRLERİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Akdeniz sahillerinde değişik kültürler, Mısır, Fenike ve adalar sanatı; sahil ve adalar arasındaki ilişkiler. Diğer taraftan Batı Anadolu’da başta Troia olmak üzere Erken Tunç Çağı’ndan itibaren gelişen kültürlerin Ege Adalarına yansıması ve buralardaki kültür hareketleri verilmektedir.

ARK 314: GENEL ARKEOLOJİ II (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Genel Arkeoloji dersleri seminer şeklinde yapılacaktır. Her dönem arkeolojinin farklı konuları ele alınacaktır. Örneğin, Anadolu’da Nekropoller, Antik Çağlarda Anadolu dışında, Yunanistan ve İtalya’da ölü gömme gelenekleri ve bu bağlamda kullanılan mezar anıtları ve bunların yayılım alanları. Ayrıca bunların Anadolu Mezar Sanatı ile olan ilişkileri ve etkileşimler; Urartu ve Pers Tarihi, Kültürü ve Anadolu'daki varlığı, Pisidia tarih, Pisidia Bölgesi kentlerinin siyasal ve sosyal yapıları; Anadolu'da Geç Roma Döneminden itibaren inşa edilen dinsel ve sivil mimari yapılarda kullanılan duvar resimlerinin stilistik özellikleri ve içerikleri, heykel ve kabartma sanatı. Resim ve plastik sanatta bölgesel özellikler, yayılım alanları ve kültürlerarası etkileşimler. Bizans tarihi.

ARK 320: LATİNCE IV (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Latince’deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı, buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Latince dilinin grameri verilerek basit metin çözümlemeleri yapılacaktır. Ayrıca, Latince metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır.

ARK 322: ARKEOLOJİ’DE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Dünyada yerleşim alanlarının oluşmasında, gelişmesinde ve terk edilmesinde, toplumların kültürlerinin oluşmasında ve çeşitlenmesinde yaşanılan coğrafyanın günümüzde de olduğu gibi; inanılmaz bir etkisi vardır. Bu etki, yazılı ve yazısız tarihi araştıran arkeologlar için her zaman göz önünde bulundurulmuş ve arkeoloji biliminin temel, ortaya çıkarılan eserler kadar yaşanılan coğrafya olmuştur. CBS haritalama uygulamaları ile arkeolojik katmanların modellerini analiz etmeye ve bulunan eserleri kataloglama ve niceliksel olarak incelemeye olanak tanır. CBS araçları iyi bir tanımlama ve analitik incelemelere izin veren mekânsal modelleri ortaya koymaya yarar. Bu ders de söz konusu sistemler uygulamaları ile tanıtılacaktır.

ARK 326: MESLEKİ YABANCI DİL VI (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 3
Bu derste, mesleki konular yabancı dilde (Almanca) anlatılmaktadır. Çeviri, mesleki terimler, yazım aşamaları ve öğrencilerin diğer dil becerileri mesleki boyutta geliştirilmeye çalışılmaktadır.

VII. YARIYIL DERSLERİ

FEF 405: BİTİRME ÖDEVİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 1 (0-0-2) AKTS: 4
Bu derste öğrencinin bütün birikimlerini kullanarak arkeoloji ile ilgili, bir yapı, bir grup eser ya da belirli düşünce ve görüş ile ilgili olarak bir danışman gözetiminde bir çalışma yapması istenecektir. Çalışma konusu ile ilgili yaptığı kaynak araştırmaları sonucunda, bilgileri bilimsel kurallara uygun yazılı bir metin haline dönüştürüp sunması sağlanacaktır. Bu sayede öğrenci mesleki yaşamında hazırlayacağı rapor, makale ve kitap gibi çalışmaların hazırlanma şekli ile ilgili tecrübe kazanacaktır.

ARK 403: ROMA DÖNEMİ PLASTİĞİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Roma Cumhuriyet Dönemi'nden Erken Bizans Dönemi’ne kadar Roma heykel sanatı ile Roma ve eyaletlerde heykel sanatı karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

ARK 405: ROMA PORTRE SANATI I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 5
Cumhuriyet Dönemi'nden Erken Bizans Dönemi’ne kadar geçen süreçte portre sanatı gelişimi, stili ve kronolojisi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır.

ARK 407: ROMA DÖNEMİ MİMARİSİ I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 5
Roma ve eyaletlerde imparatorluk dönemi mimarisi, sivil, resmi ve ölü mimarisinde Roma Dönemi Anadolu örnekleri, kent planlaması, yapı tipleri, yapı teknikleri ve malzemeleri, işlev ve gelişim, Roma mühendisliği, Roma günlük yaşantısının mimaride yansıyışı. Roma mimarisinin dünya mimarisine kazandırmış olduğu oluşumlar günümüze kalan eserler ve özgün mimari ile karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.

ARK 409: ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 4
Roma Dönemi’nde yaygın üretimi ve kullanımı görülen kaplar ile Terra Sigillatalar’ın ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılacaktır.

ARK 411: NÜMİSMATİK I
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Sikkenin ortaya çıkışı ve tanımı yapılarak, sikkenin genel özellikleri sikke metali ve ağırlık ölçüleri, sikke basımı ve kullanımı, sikke tipleri ve yazılardan bahsedilecektir. Sikkelerden tarihsel, sosyal, ekonomik ve kişisel bilgiler çıkarma öğretilecektir. Ayrıca Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemi sikkeleri üzerine sunumlar gerçekleştirilecektir.
ARK 413: KURAMSAL MÜZECİLİK (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Dünyada ve Türkiye'de museolojinin geçmişi, modern müzecilik, müze tipleri, 2863 sayılı yasa kapsamı, kurumlar, koleksiyon, sergi ve sergi teknikleri, müze bölümleri, müze planı, güvenlik, laboratuarlar, müzede ışık, envanter ve eser fişi hazırlama gibi mesleki hayata hazırlayacak bilgiler verilecektir.

ARK 415: ANTİK DÖNEM RESİM SANATI I (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Neolitik Dönem’den itibaren Bizans Dönemi’ne kadar duvar boyaları, boyama teknikleri, ikonografi ile birlikte değerlendirme ve koruma yöntemleri anlatılacaktır.

ARK 417: ROMA İKONOGRAFİSİ
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Tunç Çağ’ından itibaren günümüze kadar etkileri olduğu bilinen Grek toplumu ve ardından döneminin büyük imparatorluğuna dönüşen Roma’nın yaşamının aktarıldığı maddi ve yazılı kalıntılardan hareketle, tüm Akdeniz Havzası ve etrafını etkileyen Rom toplumunun sosyal yaşamdaki paylaşımları ve bu durumun maddi kalıntılara yansımalarının irdelenilmesi amaç edinilmiştir.

VIII. YARIYIL DERSLERİ

FEF 406: BİTİRME ÖDEVİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 1 (0-0-2) AKTS: 4
Bu derste öğrencinin bütün birikimlerini kullanarak arkeoloji ile ilgili, bir yapı, bir grup eser ya da belirli düşünce ve görüş ile ilgili olarak bir danışman gözetiminde bir çalışma yapması istenecektir. Çalışma konusu ile ilgili yaptığı kaynak araştırmaları sonucunda, bilgileri bilimsel kurallara uygun yazılı bir metin haline dönüştürüp sunması sağlanacaktır. Bu sayede
öğrenci mesleki yaşamında hazırlayacağı rapor, makale ve kitap gibi çalışmaların hazırlanma şekli ile ilgili tecrübe kazanacaktır.

ARK 404: ROMA DÖNEMİ PLASTİĞİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Roma Cumhuriyet Dönemi'nden Erken Bizans Dönemi’ne kadar Roma heykel sanatı ile Roma ve eyaletlerde heykel sanatı karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

ARK 406: ROMA PORTRE SANATI II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 5
Cumhuriyet Dönemi'nden Erken Bizans Dönemi’ne kadar geçen süreçte portre sanatı gelişimi, stili ve kronolojisi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır.

ARK 408: ROMA DÖNEMİ MİMARİSİ II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 5
Roma ve eyaletlerde imparatorluk dönemi mimarisi, sivil, resmi ve ölü mimarisinde Roma Dönemi Anadolu örnekleri, kent planlaması, yapı tipleri, yapı teknikleri ve malzemeleri, işlev ve gelişim, Roma mühendisliği, Roma günlük yaşantısının mimaride yansıyışı. Roma mimarisinin dünya mimarisine kazandırmış olduğu oluşumlar günümüze kalan eserler ve özgün mimari ile karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.
ARK 410: BİZANS SANATI
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 3 (3-0-0) AKTS: 4
Bizans Sanatı’nda, Anadolu'da Geç Roma Dönemi’nden itibaren inşa edilen dinsel ve sivil mimari yapılarda kullanılan duvar resimlerinin stilistik özellikleri ve içerikleri, heykel ve kabartma sanatı irdelenecektir. Ayrıca, resim ve plastik sanatta bölgesel özellikler, yayılım alanları ve kültürlerarası etkileşimler anlatılacaktır.

ARK 412: NÜMİSMATİK II
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Sikkenin ortaya çıkışı ve tanımı yapılarak, sikkenin genel özellikleri sikke metali ve ağırlık ölçüleri, sikke basımı ve kullanımı, sikke tipleri ve yazılardan bahsedilecektir. Sikkelerden tarihsel, sosyal, ekonomik ve kişisel bilgiler çıkarma öğretilecektir. Ayrıca Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemi sikkeleri üzerine sunumlar gerçekleştirilecektir.

ARK 414: UYGULAMALI MÜZECİLİK (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4
Dünyada ve Türkiye'de museolojinin geçmişi, modern müzecilik, müze tipleri, 2863 sayılı yasa kapsamı, kurumlar, koleksiyon, sergi ve sergi teknikleri, müze bölümleri, müze planı, güvenlik, laboratuarlar, müzede ışık, envanter ve eser fişi hazırlama gibi mesleki hayata hazırlayacak bilgiler verilecektir.

ARK 416: ANTİK DÖNEM RESİM SANATI II (Seçmeli)
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.) : 2 (2-0-0) AKTS: 4

Neolitik Dönem’den itibaren Bizans Dönemi’ne kadar duvar boyaları, boyama teknikleri, ikonografi ile birlikte değerlendirme ve koruma yöntemleri anlatılacaktır. 

YORUMLAR

BLOGGER YORUMLARI
Ad

Cilt Bakımı,115,Çocuk Gelişimi,38,DGS,187,Eğitim,477,Genel,38,Genel Sağlık,75,Klima,52,Konu Anlatımları,49,KPSS Taban Puanları,169,Maaşlar,32,Öğrencilere Tüyolar,62,Saç Bakımı,28,Üniversite Bölümleri,759,VİDEOLAR,1,
ltr
item
Eğitim ve Sağlık Sitesi: Arkeoloji Bölümü Dersleri
Arkeoloji Bölümü Dersleri
Eğitim ve Sağlık Sitesi
http://www.egitimsaglik.com/2014/06/arkeoloji-bolumu-dersleri.html
http://www.egitimsaglik.com/
http://www.egitimsaglik.com/
http://www.egitimsaglik.com/2014/06/arkeoloji-bolumu-dersleri.html
true
2743778651510976752
UTF-8
Yüklenen Tüm İçerikler Herhangi bir içerik bulunamadı. HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını oku Cevapla Cevaplamaktan vazgeç Sil Tarafından: Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Hepsini Görüntüle SİZİN İÇİN ÖNERDİĞİMİZ DİĞER İÇERİKLER ETİKET ARŞİV ARAMA TÜM İÇERİKLER Aradığınız kelimeye ilişkin bir içerik bulunamadı. Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzts Sal Çrş Perş Cuma Cmrts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agus Eyl Ekim Kas Aralk biraz önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 dakika önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et BU İÇERİK ÖZELDİR İçeriği görmek için paylaşın Tüm kodu kopyala Tüm kodu seç Tüm kodlar kopyalanmıştır. [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) kullanabilirsiniz kopyalamak için