Liselerde Öğrenciye Disiplin Cezası Nasıl Verilir ve Ceza Gerektiren Davranışlar

-Sponsor Reklam    Öğrencilere verilen disiplin cezaları, her ne kadar istenmeyen davranışın kesin olarak ortadan kaldırılmasına yardımcı olmasa da, yıldırıcı olması sebebiyle uygulanmalıdır. Öğrenciler bazen öyle olumsuz davranışlar sergilerler ki bu davranışlara tamamen kayıtsız kalmak mümkün değildir. Okulun düzen ve işleyişini korumak, diğer öğrencilere olumsuz...

726 1

-Sponsor Reklam

   Öğrencilere verilen disiplin cezaları, her ne kadar istenmeyen davranışın kesin olarak ortadan kaldırılmasına yardımcı olmasa da, yıldırıcı olması sebebiyle uygulanmalıdır. Öğrenciler bazen öyle olumsuz davranışlar sergilerler ki bu davranışlara tamamen kayıtsız kalmak mümkün değildir. Okulun düzen ve işleyişini korumak, diğer öğrencilere olumsuz davranış örnekleri sergilemekten kaçınmak ve olumsuz davranışlarda bulunmaktan caydırmak amacı ile farklı disiplin cezaları uygulanabilir.
   Liselerde hangi tür davranışlara ne tür cezalar verilebileceğini, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönetmelikle belirlemiştir. Lisede öğrencilere disiplin cezası nasıl verilir? Disiplin cezasına nasıl itiraz edilir? Öğrencilerin hangi davranışlarına hangi disiplin cezaları verilir? gibi tüm soruların cevabı aşağıdadır.

Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Disiplin
cezaları
MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını
gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan
kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul
değiştirme,
ç) Örgün
eğitim dışına çıkarma
cezalarından
biri verilir.
(2)
Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp
karara bağlandıktan sonra;
a) Kınama ve
okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul
değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün
eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun,
onayından
sonra uygulanır.
Disiplin
cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren
davranışlar ve fiiller şunlardır:
a) Okulu,
çevresini ve eşyasını kirletmek,
b) Yapması
gereken görevleri yapmamak,
c)
Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve
tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
d) Başkasına
ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan
söylemek,
f)   
Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak
veya erken ayrılmak
g) Okul
kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap,
araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
ğ) Kaba ve
saygısız davranmak,
h) Dersin ve
ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
ı) Kopya
çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) Yatılı
okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona geç gelmek,
j)
Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya
yanında bulundurmak,
k) Üzerinde
kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
l) Bilişim araçlarını
amacı dışında kullanmak,
m) Alınan
sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
(2) Okuldan
kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Kişilere,
arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya
başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
b) Pansiyonu
terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri
veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya
ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
ç) İzinsiz
gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve
bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
d) Her türlü
ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) Verilen
görevlerin yapılmasına engel olmak,
f)
Başkalarına hakaret etmek,
g)
Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri,
beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak,
yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini
kullanmak,
ğ) Bilişim
araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek,
h) Özürsüz
devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç
katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
ı) Kavga
etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Okul
binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi,
ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
j) Toplu
kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
k) Sarhoşluk
veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.
(3) Okul
değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Türk
Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Millî ve
manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu
değerlere küfür ve hakaret etmek,
c) Okul çalışanlarının
görevlerini yapmalarına engel olmak,
ç) Hırsızlık
yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
d) Okulla
ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
e) Okul
tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek;
üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı
haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
f) Okul
sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları
dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
g) Okula ait
taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
ğ) Ders,
sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya
arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
h) Eğitim ve
öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü
aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
ı) Zor
kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
i)
Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
j) Yerine
başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
k) Eğitim ve
öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların,
derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri
doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,
l) Siyasi
partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve
benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta
bulunmaya zorlamak,
m) Bilişim
araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve
manevi zarar vermek,
n) İzin
almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri
yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde
etkin rol almak,
o) Bir
kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya,
yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
ö) Zor
kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya
zorlamak,
(4) Örgün
eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
a) Türk
Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye
Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin
insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı
millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı
miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler
düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin
olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri
veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler
düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
ç) Kurul ve
komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
d)
Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
e) Okul ve
eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
f) Eğitim ve
öğretim ortamını işgal etmek,
g) Okul
içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici
personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri
düzenlemek veya kışkırtmak,
ğ) Okul
çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda
bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
h) Okulun
taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
ı)
Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak
suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi
veya manevi zarara yol açmak,
i) Kişi veya
kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak,
cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
j) Çete
kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak,
fidye ve haraç almak,
k) Yasa dışı
örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda
propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye
olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
l) Bilişim
araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü,
yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve
ticaretini yapmak.
(5) Yukarıda
belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve
hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça
uygun cezalar verilir.
Pansiyon,
başka okul veya işletmedeki disiplin olayları
MADDE 165- (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul
dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda,
disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana
geldiği okul tarafından yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma
dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okula gönderilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

-Sponsor Reklam-

(2) Staj
çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı
disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okula bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce
soruşturularak sonuçlandırılır.
(3)
Soruşturma süreci ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının
işbirliği içerisinde yürütülür. Gerektiğinde öğrencinin kayıtlı olduğu okul
müdürlüğünce, olayın meydana geldiği okulun ödül disiplin kurulu başkanı veya
işletme yetkilisi, görüşlerine başvurmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve
disiplin kurulu toplantısına çağrılabilir. Ancak karar için oy kullanamazlar.
(4)
Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda disiplin olaylarına karışması ve buna
ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okula nakledilmesi
durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okul disiplin soruşturmasını tamamlar
ve dosyayı yeni okuluna gönderir. Öğrenciye yeni okulu aracılığıyla tebligat
yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili
karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi
gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.
Cezaya neden
olan davranış ve fiilin tekrarlanması
MADDE 166- (1) Disiplin cezası verilmesine
sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında bir
derece ağır ceza uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat
Edilecek Hususlar
Uygulama ile
ilgili esaslar
MADDE 167- (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel
kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız
başvurular işleme alınmaz.
(2) Disiplin
soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen
cezai soruşturmayı gerektiren şikâyetler, yazılı olarak ilgililere zamanında
iletilir.
Ceza
takdirinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 168- (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;
a)
Öğrencinin 18 yaşına kadar çocuk olduğu,
b)
Öğrencinin üstün yararı,
c)
Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesi,
ç) Sınıf
rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin görüşleri,
d)
Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler,
e)
Öğrencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu,
f) Fiil ve
davranışın hangi şartlar altında yapıldığı, öğrenciyi tahrik unsurlar,
g)
Öğrencinin yaşı ve cinsiyeti,
ğ)
Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,
h)
Öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı,
hususları
göz önünde bulundurulur.
(2)
    Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının
uygulanmasını engellemez.
(3)    
Öğrencinin daha önce ceza almamış olması, derslerinde başarılı olması ve
davranışlarının olumlu olması durumunda rehberlik servisinin görüşü de alınarak
bir alt ceza verilebilir.
Disiplin
cezaları ile ilgili onay, itiraz ve tebliğ
MADDE 169- (1) Onay yetkisi okul müdüründe
bulunanların dışındaki disiplin cezalarının onaylanmasıyla itiraza ilişkin
dosya ve yazılar millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilgili disiplin
kurullarına gönderilir.
(2) Okul
öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlanan disiplin
cezalarından;
a) Kınama ve
okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul
değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün
eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun
onayından
sonra uygulanır.
(3) Cezalara
itiraz; cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde okul müdürü, 18 yaşını
tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğü kanalıyla
yapılır. Okul müdürlüğü, yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki
görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren
en geç beş iş günü içinde itirazı değerlendirmeye yetkili disiplin kuruluna
sevk etmek üzere gönderir.
a) Kınama ve
okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına itiraz ilçe öğrenci disiplin
kurulunca,
b) Okul
değiştirme cezasına itiraz il öğrenci disiplin kurulunca,
c) Örgün
eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz üst disiplin kurulunca
değerlendirerek
sonuçlandırır.
(4) İtiraz
sonucu verilen karar kesin olup yeniden itiraz edilemez.
(5) Bütün
cezalar, velilere 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.
Davranış
puanının indirilmesi
MADDE 170- (1) Her ders yılı başında
öğrencilerin davranış puanı 100’dür.
(2) Ceza alan
öğrencilerin davranış puanlarından;
 1. a)    
  Kınama cezası için 10,
 2. b)    
  Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
 3. c)     Okul
  değiştirme cezası için 40,
ç) Örgün
eğitim dışına çıkarma cezası için 80
puan
indirilir.
Cezaların
işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması
MADDE 171- (1) Öğrencilerin aldıkları
cezalar, e-Okul sistemine işlenir.
(2) Ceza
alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak davranışları olumlu yönde değişen,
iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin
durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki
dönemde/dönemlerde değerlendirilir. Cezalarının kaldırılması ve davranış
puanlarının iadesi öngörülen öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur.
Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve davranış puanı iade edilen
öğrencilerin yeni durumları e-Okul sistemine işlenir.
(3) Davranış
puanı iade edilen ve disiplin cezası kaldırılan öğrencinin disiplin durumuna
ilişkin bilgi istendiğinde, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.
(4) Okul
öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve soruşturma dosyası ilgili mevzuat
hükümlerince saklanır.
(5) Ödül ve
disiplin işlemlerine ait veriler; Bakanlığın ilgili birimlerince e-Okul sistemi
üzerinden alınır.
Cezaların
uygulanması
MADDE 172- (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
cezası alan öğrenciler;
a) Ceza
süresince okula devam ettirilmez. Bu süre devamsızlıktan sayılır.
b)
Pansiyonlu okullardaki yatılı öğrencilerin, pansiyonda kalmasına izin
verilebilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek
öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez.
c)
Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına
okul yönetimince karar verilir.
(2) Okul
değiştirme cezası alan öğrenciler;
a)
Başvurdukları millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul
türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak
uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın
bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli
tedbirler alınır.
b) Parasız
yatılı öğrencilerin nakilleri, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız
Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili
hükümlerine göre uygun okullara yapılır.
c) Önceki
okul müdürlüğüyle öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en
az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler.
ç)
Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya
telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula
nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası
verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları
cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda
bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.
(3) Örgün
eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler;
a) Akşam
liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz.
b) Açık
Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
Ceza alan
öğrencilerin sınavları
MADDE 173- (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
cezası alan ya da yönetim tedbiri doğrultusunda okuldan geçici olarak uzaklaştırılan
öğrencilerin, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince
belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.
Zararın
ödetilmesi
MADDE 174- (1) Takdir edilen disiplin cezasının
yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilerin
velilerine ödettirilir.
(2) Zararın
ödenmesinde zorluk çıkaran veliler hakkında,  27/9/2006 tarihli ve
2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem
yapılır.
Tedbir
kararı
MADDE 175- (1) Müdür, disiplin olaylarında
öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle
birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını
ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere on iş gününü geçmemek
kaydıyla millî eğitim müdürünü bilgilendirerek uygun göreceği süre kadar geçici
olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla
diğer etkinliklere alınmazlar. Hakkında tedbir kararı verilen öğrencinin
okuldan uzaklaştırıldığı süre devamsızlıktan sayılmaz.
(2) Tedbir
kararının alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde disiplin işlemine
başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç on
iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir kararı,
kendiliğinden kalkmış sayılır. Haklı ve zorlayıcı sebeplerin devamı hâlinde
millî eğitim müdürünün onayına bağlı olarak tedbir kararı, iki kez daha
uzatılabilir.
(3) Yönetim
tedbiri süresince disiplin işlemi sonuçlanmamışsa; öğrencinin okula devam edip
etmeyeceği, pansiyondan yararlanıp yararlanmayacağı hususu ayrıca mahalli mülki
idare amirinin onayıyla belirlenir.

(4) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar
karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle
birlikte en çok beş iş günü eğitim ve öğretime kapatılması gerektiğini millî
eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

1 comment

 1. Alihan Cevapla

  nefes almayalım mk

css.php